تبلیغات
دبستان غیرانتفاعی بهار - محاسن و معایب طرح ارزشیابی توصیفیAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:جمعه 4 آذر 1390-12:43 ق.ظ

نویسنده :علیرضا قاسمی

محاسن و معایب طرح ارزشیابی توصیفی

                                                

                                                             

 

محاسن طرح توصیفی ازدیدگاه مدیران

1) مهمترین مزیت این طرح این است كه باحذف نمره دردوره ی توصیفی هردانش آموز باتوجه به نوع فعالیتهایش فقط باخودش مورد مقایسه وارزشیابی قرارمی گیرد .

2)ازنظرمدیرآموزگاران باتوجه به فعال بودن دانش آموزرابطه بین معلم وشاگرد درارزشیابی توصیفی بیشتراست .

3) بااجرای طرح توصیفی دروقت مدیرآموزگاران صرفه جویی خواهد شد. زیراكه طرح سوال ، تصحیح اوراق امتحانی وواردنمودن نمرات ، تهیه وتنظیم لیستهای امتحانی همواره یكی ازدغدغه های مدیراموزگاران مدارس چند پایه بوده وبرای آنها دردسرسازو وقت گیراست .

4) ازآنجایی كه درطرح ارزشیابی توصیفی دانش آموزفعال است این امر باعث تقویت روحیه ی دانش آموزان كم رووخجالتی مدارس چندپایه خواهدشد وازطرفی این دانش آموزان را درامریادگیری فعال خواهد نمود.

5) ازنظرمدیرآموزگاران حذف اضطراب ناشی ازنمره وامتحان برای د انش آموزان یكی مزایای این طرح درمدارس چندپایه است.

6) انجام فعالیتهای آموزشی به صورت گروهی باعث اعتمادبه نفس دانش آموزان خواهد شد .

7) ازبین رفتن احساس ناتوانی وضف دانش آموزان درحضوردیگر دانش آموزان ازدیگرمزایای این طرح می باشد.

8) درطرح ارزشیابی به صورت كیفی یادگیری عمیق تروپایدارترصورت می گیردوهمچنین ازحفظ مطالب به صورت طوطی وارجلوگیری می گردد.

9) حس مسئولیت پذیردانش آموزدراین دوره ی ارزشیابی بیشتراست

10) برای انجام  فعالیتهای كلاسی درطرح توصیفی دانش آموزبایددرمحیط پیرامون خود به جستجوبپردازد لذا تهیه ی وسایل وانجام فعالیتهای توصیفی درمحیط های روستایی مدارس چندپایه آسان ترمی باشد.

ب: معایب طرح ارزشیابی توصیفی :

 1) تهیه وتنظیم پوشه های توصیفی وچك لیست هادردوره ارزشیابی توصیفی باعت به هررفتن وقت مدیرآموزگكاران جهت انجام سایر فعالیتهای آموزشی می گردد.

2) ازآنجایی كه درمدارس چندپایه ممكن است دریك پایه تحصیلی حتی یك دانش آموزوجودداشته باشد عملا انجام فعالیت به صورت گروهی بامشكل روبروخواهد شد.

3) چون مدارس چندپایه دانش آموزان به صورت مختلط هستند ارتباط گروهی جهت انجام فعالیتها دوجنس درطرح ارشیابی توصیفی تاحدودی امكان پذیر نمی باشد.

4) دوره ی توصیفی جهت انجام فعالیتهایش نیازبه هزینه داردوكمبود سرانه آموزشی مدارس چندپایه وهمچنین عدم مشاركت مردمی درامورات مالی این مدارس یكی ازمشكلات ارزشیابی به صورت كیفی است .

5) كمبود وسایل آموزشی وكمك آموزشی بویژه درمدارس عشایری اجرای این طرح ارشیابی رابامشكلاتی روبروخواهد نمود.

6) ازآنجایی كه دانش آموزمدارس چندپایه درفعالیت اقتصادی ودرانجام امورات زندگی باخانواده فعالیت می نماید لذا این دانش آموزان جهت انجام فعالیت توصیفی باكمبودوقت مواجه خواهند شد .

7) برای دوره ی توصیفی تهیه ی تكالف هدفمندازطرف آموزگارموردلازم است لذاعلاوه بركمبودوقت برای مدیرآموزگاران این مدارس چندپایه بایدبه دستگاه كپی ورایانه مجهزشوند .

8) باتوجه به فرهنگ مناطق روستایی حذف نمره برای  اولیای دانش آموزان ممكن است قابل پذیرش نباشد .

9) ازآنجایی كه درارزشیابی توصیفی ارتباط بین معلم واولیای دانش آموزان باید دوسویه باشد. آموزگاران  مدارس چندپایه نمی توانندبه راحتی بااولیای دانش آموزان خودارتباط برقراركنند .

10) اولیای دانش آموزان چندپایه به علت پایین بودن سطح تحصیلات نمی توانند تكالیف فرزندان خودرا كه توسط آموزگاربررسی شده است به طورمرتب پیگیری نمایند.

11) باتوجه به اینكه تعدادی ازمدارس چندپایه توسط نیروی سربازمعلم یاآموزشیاران نهضت سوادآموزی اداره می گردند این نیروها باشیوه ی اجرایی طرح ارزشیابی توصیفی آشنایی ندارند.